Ivo Seremet..!

Ivo Seremet..!

Ivo eremet zapo eo je svoj ivotni hod s dvadesetim stolje em, s njim se uspje no nosio sve do po etka posljednje dekade kada se njegov korak umorio, i zastao na dosta dugoj stazi. Mo da je bard naslutio vihore koji dolaze, pa se na vrijeme sklonio, ili je smrt htjela da ga odnese i po tedi prizora koji su stra niji i od nje same. U svakom slu aju, Ivo je od ivio ivot, zaokru io svoje vrijeme i oti ao tiho, mirno.
Ku a Ivinih roditelja, Stipe i Kate ro . Grani , nalazila se u Livnu, na mjestu gdje se sada nalazi ku a Rahmije Jahi a (Ulica M. Maruli a). U njoj je Ivo ro en 13. velja e 1900. godine. U Livnu je proveo djetinjstvo i zavr io osnovnu kolu. Obitelj eremet preseljava 1912. u Sarajevo, gdje Ivo poha a Veliku realku. Poslije Prvog svjetskog rata (1919.) odlazi u Zagreb, a potom u Be i Krakov, gdje zavr ava slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti. Od 1928. ivi u Beogradu, od 1941. do 1948. u Zagrebu, a potom se vra a u Sarajevo, i ondje ostaje do kraja ivota. U Sarajevu je utemeljio Umjetni ku galeriju BiH (1959.), u republi kim kulturnim centrima otvorio njezine ekspoziture. Utemeljitelj je i Umjetni ke kolonije u Po itelju. Od 1967. bio je dopisni, a od 1973. godine redovni lan ANU BiH.
Od prve eremetove izlo be u Sarajevu 1926. do posljednje (za ivota) tako er u Sarajevu 1980. godine pro lo je vi e od pola stolje a


QR Code

PRAVI EURO


2. GimnazijaBLOG - IV-7...!Dogadjaj / Anegdota

Znate li neku interesantnu pricu, dogadjaj ili anegdotu iz zivota II. Gimnazije..???


Sitemap | Deutsch | Impressum | Kontakt..!