Majo Dizdar..!

Majo Dizdar..!

Ro en je u Sarajevu 1951. godine. Trideset godina bavio se novinarstvom i publicistikom, rade i kao profesionalni novinar, prvo u "Oslobo enju", a zatim i u drugim bh. medijima. Izme u 1982. i 1992. godine, pod pseudonimom Majki Tauer, objavio je 15 kriminalisti kih romana, koji su tampani u ediciji d epnih romana vi e jugoslavenskih izdava a, izme u ostalih u "Oslobo enju" i "Dnevniku" iz Novog Sada. Ve i dio tih romana objavljen je u nastavcima u sarajevskom "Oslobo enju".
Izme u 1993. i 1994. godine izdava ka ku a "Ljiljan", u svome istoimenom nedjeljniku, objavljuje "Crnu rupu", njegov prvi roman sa ratnom tematikom.
U izdanju izdava ke ku e "Media press", 2001. godine objavljujem roman "Traga ", iju je promociju 2002. godine imao u SAD, u Njujorku i ikagu. Dva kriminalisti ka ratna romana, "Crna rupa" i "Snajperist", objavljuje krajem 2004. godine, u suizdava tvu sa nedjeljnikim "Sabah" iz Njujorka. Nakon sarajevske promocije, romane "Crna rupa" i "Snajperist" promovirao je u vi e gradova SAD, izme u ostalih u Sent Luisu, Detroitu, D eksonvilu i Atlanti.
Tokom predratnog perioda objavljivao je pri e u vi e jugoslavenskih dnevnih novina i nedjeljnika, te u knji evnom asopisu "Lica". Pri a " ena iz trave" dobila je otkupnu nagradu na godi njem konkursu za kratku pri u "Oslobo enja" 1989. godine. Za pri u "Ubistvo na plavoj zvijezdi" dobitnik je godi nje nagrade Saveza novinara BiH, na konkursu za najbolju neobjavljenu pri u 2000. godine u Bosni i Hercegovini. Autor je i dje ije radio drame "Tajna grofa Hungarija", emitirane 1985. godine na Radiju Bosne i Hercegovine. U vrijeme rata 1992-1995. godine, kao oficir Armije RBiH i ratni reporter general tabnog Press-Centra, bio je autor vi e televizijskih reporta a, a u ratnom i poratnom periodu bio je scenarist i reditelj sedam dokumantarnih TV-filmova emitiranih na TV BiH. Najzna ajnije njegovo televizijsko ostvarenje je kriminalisti ka igrana TV-serija "Sarajevske pri e", emitirana 1990. godine na svim jugoslovenskim TV-mre ama.
Iz njegovog prevodila kog rada izdvajamo prijevod sa engleskog na bosanski jezik romana "Krv Crne Gore", tampanog 2003. godine u izdanju "Planjaxa" iz Te nja. U pripremi za tampu je englesko-bosanski "Vodi kroz Sarajevo" iji je autor, zatim biografija Mehmedalije Maka Dizdara, te zbirka pri a "Ulica Amarkord".


QR Code

PRAVI EURO


2. GimnazijaBLOG - IV-7...!Dogadjaj / Anegdota

Znate li neku interesantnu pricu, dogadjaj ili anegdotu iz zivota II. Gimnazije..???


Sitemap | Deutsch | Impressum | Kontakt..!